Tủ điện trạm 0,4kV
Tủ đo lường trung thế 35kV
Tủ đo lường trung thế 24kV
Tủ động lực
Tủ động lực
Trạm điều khiển sân bay
©2015 AEC Co., Ltd.